Allmänna villkor

För beställning av eastmedia:s tjänster webbsidor och formgivning tillämpar eastmedia.se de regler som
följer av tillämplig lagstiftning. Priser är exklusive moms. I övrigt hänvisas till kundavtalet som upprättats
och gäller för beställning av eastmedia.se tjänster.

Betalvillkor

Betalning av eastmedia.se tjänster sker mot 30-dagars faktura ställ till Frilans Finans AB (via Nordea)
för tjänster som innefattar webbhotell, domännamn och server eller molntjänster faktureras av eller
för snabbare hantering (betalas med betalkort) hos ombud FS Data AB.

Force majeure

eastmedia.se ska inte hållas ansvariga för händelser som står bortom eastmedia:s kontroll (s.k. ”Force majeure”). Följande händelser skall betraktas som force majeure och ge eastmedia.se rätt till uppskjuten fullgörelse av tjänst förutsatt att någon av dessa händelser hindrar fullgörelse eller gör denna oskäligt betungande: arbetskonflikt (strejk, blockad m m) eller varje sådan omständighet som eastmedia.se inte kan råda över vilket bland annat inbegriper:
myndighetsbeslut, epidemi, brand, översvämning, storm, naturkatastrofer, transportstörningar, störning i elektronisk kommunikation, störning av elförsörjning, upplopp, krig, terroristhandling. Denna bestämmelse gäller oavsett om force majeure förekommer hos eastmedia.se eller eastmedia:s samarbetspartners. Om den period då force majeure råder varar längre än 1 månad äger såväl kunden som eastmedia.se rätt att upphäva köpet av tjänsten med omedelbar verkan utan att det finns någon skyldighet för endera part att betala skadestånd. (för webbhotell med ytterligare tjänster hänvisas till FS Data AB villkor.)

Personuppgifter

I samband med din beställning godkänner du att eastmedia.se lagrar och använder dina uppgifter
för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av eastmedia.se

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen.
Personuppgiftsansvarigär eastmedia.se

Kundregistret innehåller personuppgifter såsom namn, postadress, telefonnummer¨samt e-postadress.
Ändamålet med eastmedia.se behandling av insamlade personuppgifter är att använda dessa
för att

a. Kunna fullgöra köp av tjänster hos eastmedia.se

b. Stötta i köp av tjänst- och andra behov

c. Kunna kontakta dig ex. via e-post

Hur länge behåller eastmedia.se era uppgifter

eastmedia.se kommer dela med sig av de personuppgifter till FS Data AB som krävs för att kunna
fullfölja och leverera de beställda tjänsterna.

När du som kund väljer och e-posta till eastmedia.se så kommer din e-postadress samt e-posthistoriken
att sparas för att göra det möjligt och lättare kunna följa upp och svara på ett ärende.

Den lagliga grund som eastmedia.se har att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse för ekonomisk
redovisning och rapportering, intresseavvägning för kontaktuppgifter i samband med köp av tjänst samt
fullgörande av kundavtal i samband med köp av tjänst eller användandet av kontaktformulär och chatt
på webbsidan.

Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part. I de fall personuppgifter lämnas till FS Data AB som
eastmedia.se är återförsäljare till inom Sverige säkerställer vi adekvat skyddsnivå enligt datainspektionens föreskrifter och tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal.

Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag.

Allmänt om personuppgiftsbehandlingen

All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen. Ansvarig för behandlingen är eastmedia.se

eastmedia.se sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de. Om uppgifter
skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas.

Du kan begära ett utdrag på vilka uppgifter som eastmedia har registrerade om dig. För att begära registerutdrag
eller rättelse av uppgifter skickar du en skriftlig begäran till;

eastmedia.se c/o
Mikael Svensson
Örebrovägen 428 B
61010 Ljusfallshammar